General Terms and Conditions

MEDLEMSAVTAL - BETONGFABRIKEN

Detta avtal gäller mellan Betongfabriken Företagscenter AB (”Betongfabriken”) och medlemmen (”Medlemmen”) avseende de faciliteter och tjänster som tillhandahålls inom Betongfabriken på Wenngarn.

NYTTJANDERÄTT

Medlemmen äger rätt att mot erläggande av medlemsavgift nyttja lounger, kök och andra utrymmen gemensamt med andra medlemmar, samt ges tillgång till vissa tilläggstjänster. Valet av medlemskap ger tillgång till ett affärsnätverk och olika ytor för arbete.

VERKSAMHET

Medlemmen ska bedriva sedvanlig kontorsverksamhet.

AVGIFT

Medlemmen ska till Betongfabriken erlägga avgift i förskott för medlemskapet enligt detta avtal enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga avgifter erläggs mot faktura, 15 dagar netto eller autogiro. Mervärdesskatt tillkommer. Påminnelsehantering ombesörjs av extern part.

AVTALSTID

Avtalstiden löper från och med dagen för undertecknande av detta avtal och för den tid Medlemmen valt enligt gällande prislista. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet på motsvarande tid. Uppsägningstiden är 1 månad för medlemskapet FLEX och ONDEMAND och 3 månader för ROOM. Uppsägning ska ske skriftligt.

VÅRA MEDLEMSKAP

FLEX ger Medlemmen nätverkstjänsterna och nyttjanderätt till en arbetsplats i ett kontorslandskap tillsammans med andra. ROOM ger Medlemmen nätverkstjänsterna och nyttjanderätt till ett enskilt låsbart möblerat kontorsrum. Vill Medlemmen nyttja kontorsrum för längre period än 9 månader åt gången upprättas särskilt hyresavtal. ON-DEMAND ger Medlemmen möjlighet att vid behov hyra rum eller flexplats när som helst och betala för nyttjandetiden förutsatt att det finns platser tillgängliga

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Gemensamma utrymmen såsom kök, wc m m nyttjas gemensamt med övriga medlemmar enligt principen att vi tar hand om det tillsammans och skapar en skön atmosfär enligt sunt förnuftprincipen.

MÖTESRUM

Mötes- och konferensrum bokas enligt vid var tid gällande instruktioner för bokning. 4 timmars nyttjande av mötesrum i storlek upp till 10 personer ingår i medlemskapet varje månad. Ej nyttjade timmar kan ej överflyttas till nästa månad. Övriga timmar debiteras enligt prislista med 20 % rabatt. De kostnadsfria 4 timmarna får ej nyttjas för aktiviteter där Medlemmen tar betalt av mötesdeltagarna (t ex i samband med utbildning eller dylikt). I medlemskap ON-DEMAND ingår inga mötestimmar.

TJÄNSTER

Tjänster och service som vid tecknande av medlemskap ingår respektive tillhandahålls mot ersättning framgår av gällande prislista. Utbud och priser kan ändras. Aktuellt utbud och prislista finns alltid tillgänglig i receptionen och/eller på Betongfabrikens webbplats.

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE

Medlemmen äger inte i något avseende upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt detta avtal, eller låta utomstående vistas i lokalerna annat än i samband med möten där mötesrum bokats.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Betongfabriken ombesörjer, underhåller och bekostar all drift och underhåll. Med underhåll avses såväl planerat underhåll som felavhjälpande underhåll. Värme och ventilation och anpassas för att ge en så god inomhusmiljö som möjligt beaktat den verksamhet som bedrivs i byggnaden.

TELE OCH DATA

Betongfabriken tillhandahåller trådlös internetuppkoppling. Fasta telefonlinjer finns ej. Tillfälliga avbrott i internetuppkopplingen eller mobiltäckning ger ej någon rätt till nedsättning av avgift eller annan ersättning.

STÄDNING, AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Betongfabriken tillhandahåller utrymme för avfallshantering (hushållsavfall). Allmänna ytor ska hållas fria från emballage etc och medlemmar ombesörjer själv för bortforsling av eget övrigt avfall. De egna kontoren städas av medlemmen själv.

PARKERING

Betongfabriken tillhandahåller parkeringsyta där fri parkering erbjuds enligt principen ”i mån av plats”.

ORDNING OCH TRIVSEL

Det är viktigt för såväl Betongfabriken som Medlemmen och övriga medlemmar att ordning och trivsel råder i lokalerna. Medlemmen förbinder sig att följa Betongfabrikens vid var tid gällande ordnings- och trivselregler. Eventuella avvikelser från dessa ordnings- och trivselregler kan innebära att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Medlemmen ska därutöver väl vårda och akta de utrymmen som nyttjas.

FÖRSÄKRING

Medlemmen ansvarar för att teckna och inneha erforderlig försäkring för sin verksamhet.

FORCE MAJEURE

Betongfabriken är ej skyldig att fullfölja avtalet för det fall händelse av force majeure-karaktär inträffar. Således kan Betongfabriken i sådana situationer besluta om att stänga hela eller delar av verksamheten utan att Medlemmen äger rätt till ersättning i någon form.

Membership Agreement Betongfabriken

This agreement is valid between Betongfabriken Företagscenter AB ("Betongfabrikken") and [Company] ("Member") regarding the facilities and services provided by Betongfabriken

Access rights The member is entitled to use lounges, kitchens and other rooms with other members, as well as access to certain additional services. The choice of membership gives access to a business network and different areas of work.

Activity The member shall conduct customary office activities.

Membership fee The member shall pay a fee in advance for membership under this agreement in accordance with applicable price list. All charges are payable on invoice, 15 days net or by autopayment or card. VAT is added. Reminder management is provided by an external party.

Terms The term of the agreement expires on the date of signature of this agreement and for the time chosen by the member in accordance with the applicable price list. If termination does not occur, the agreement will be extended with the same period as signed. The notice period is 1 month for the membership FLEX and ONDEMAND and 3 months for ROOM. Termination must be made in writing.

Our Membership FLEX gives the Member business network services and right of use to a workplace in an office landscape together with others. ROOM gives the Member business network services and use rights to an individually lockable furnished office space. If the member wants to use office space for longer than 9 months at a time, a rental agreement is specifically established.

ON-DEMAND allows the member to rent a room or flex space at any time and pay for the use on an hourly basis

Common Areas Common areas such as kitchens, wc etc are used jointly with other members according to the principle that we take care of it together and create a nice atmosphere according to the common sense principle.

Meetingrooms Meeting and conference rooms are booked in accordance with current booking instructions. 4-hour use of meeting rooms in room size up to 10 people is included in the membership each month. Unused hours can not be transferred to the next month. Other hours are charged according to price list with 20% discount. The free 4 hours may not be used for activities where the member charge the participants (eg in connection with education or the like). Membership ON-DEMAND does not include meeting hours.

Services Services included in the membership are also provided for compensation, as shown in the current price list. Prices may change. Current offer and price list are always available at the reception and / or at the company website.

Secondary Assignment and transfer The member does not in any respect assign or transfer his rights under this agreement, or allow third parties to stay in the premises other than in connection with meetings where meeting rooms are booked.

Operations and Maintenance Betongfabriken supplies, maintains and pays for all operations and maintenance. Maintenance includes both planned maintenance and malfunctioning. Heat and ventilation are adapted to provide as good indoor environment as possible, take into account the activities carried out in the building.

Internet and phone Betongfabriken provides wireless internet connection. Fixed phone lines are not available. Temporary interruptions in the internet connection in the mobile network do not entitle you to a reduction of fee or other compensation.

Cleaning, waste management and recycling Betongfabriken provides space for waste management (household waste). General areas shall be kept free of packaging, etc and members themselves provide for the disposal of their own other waste. Members with ROOM-membership cleans their own office.

Parking Betongfabriken provides parking space where free parking is offered according to the principle "in terms of availibility".

Order and remedy Wellbeing is important for both Betongfabriken and their members. The member undertakes to follow Betongfabriken's rules and regulations. Any deviations from these rules of order and well-being may mean terminating the agreement with immediate effect. In addition, the member must carefully care and take care of the spaces used.

Insurance The member is responsible for signing and holding the required insurance for his business.

Force majeure Betongfabriken is not obliged to complete the agreement in case of a force majeure event occurrence. Thus, in such situations, Betongfabriken may decide to close all or part of the business without the member being entitled to compensation in any form.

Accept & Continue